Dilediğin salonda spor yap,
yaptığın kadar öde!
Fitty'i indir anında spora başla!
Fitty Teknoloji A.Ş. © 2023 . Her hakkı saklıdır.

KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ)

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Fitty Teknoloji A.Ş. tarafından yönetilmekte olan www.fittygym.com adresli internet sitesinin ve mobil uygulamasının (birlikte “Platformlar” olarak anılacaktır) kullanımı sırasında kullanıcılara işlenen kişisel verileri hakkında bilgi vermektir.

Fitty Teknoloji A.Ş., işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediği zaman Platformlar üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Aydınlatma Metni’nde yapılan güncelleme ve/veya değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren ileriye yönelik olarak geçerli olacaktır.

a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Fitty Teknoloji A.Ş. (“Fitty”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Sebeple İşleneceği Ziyaretçilerimizin; -Kimlik -İletişim -Görsel Kayıtlar -Müşteri İşlem -İşlem Güvenliği Bilgisi -Diğer (Araç Bilgisi, Şirket Unvanı) kategorilerindeki kişisel verilerini işlemekteyiz. Kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda yer alan amaç ve hukuki sebebe istinaden işlenmektedir.

Amaç Hukuki Sebep
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (d): İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi KVKK m.5 (2) (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
• Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Platformlardaki kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile paylaşılacaktır.
• Yurt Dışına Veri Aktarımı Sitemizi ve size sunduğumuz hizmeti geliştirmek ve bizimle paylaştığımız verileri güvenli bir şekilde saklamak amacıyla kullandığımız sistemlerin sunucularının (Amazon, Google) yurtdışı merkezli olması sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık rızanıza dayanılarak yurtdışına aktarılacaktır. d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak ilgili kişi tarafından Platformlar’da yer alan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, ilgili sözleşmelerin akdedilmesi, sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi, memnuniyet değerlendirme pop-upları üzerinden, çerezler vasıtasıyla toplanması ile elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ve 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:67B Şişli/İstanbul adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@fittygym.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Fitty Teknoloji A.Ş. © 2023 . Her hakkı saklıdır.

Kvkk Aydınlatma Metni
Bu internet sitesindeki tüm görseller bilgilendirme amaçlıdır ve ürünün nihai grafiklerini yansıtmayabilir.